Inici La Fundació CDIAP Baix Empordà UAE Oreig Publicacions Contacte Com col·laborar Links

Per assolir els nostres objectius, dedicats a la infància i l'acció social, hem de comptar amb la col·laboració d'institucions, empreses privades i de les persones que, d'una manera o d'una altra, ens han conegut i saben de la nostra tasca.

És per aquest motiu que us adjuntem un formulari de col·laboració per si esteu interessats.

Penseu que qualsevol aportació, a nosaltres ens suposarà una gran ajuda per tal de mantenir i millorar els serveis a la infància que oferim des de la nostra Fundació, i a vostès els suposarà una desgravació en la seva declaració de la renda o a l'impost de societats.

BUTLLETÍ DE COL-LABORACIÓ:

Desitjo col-laborar amb la FUNDACIÓ PRIVADA OREIG
Nom i cognoms o raó social:
NIF
Adreça:
C.P. i Població: -
Telèfon:
Correu electrónic: 
Vull contribuir amb la quantitat mensual de: euros

Dades bancàries 

(entitat-oficina-control-número de compte)

---

INFORMACIÓ A TITULARS DE DADES PERSONALS:

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ OREIG- C/Indústria, 45-17230-Palamós- Girona.

La finalitat del tractament serà la captació de recursos.

Li informem que les seves dades de caràcter personal, formaran part del fitxer DONACIONS, responsabilitat de FUNDACIÓ OREIG, inscrit en l'Agència de Protecció de Dades. 

Les seves dades personals seran cedides a tercers (Gestoria i Agència Tributària) per a la bonificació de la donació realitzada.

Com interessat podrà fer valer en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació ,oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades dels quals sigui titular, mitjançant notificació per escrit a FUNDACIÓ OREIG – C/Industria, 45 – 17230 – PALAMÓS – GIRONA, d'acord amb l'establert en RGPD Reglament UE 2016-679 de Protecció de dades i la Nova Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Amb la opció “ENVIAR”, entenem ens dóna el seu consentiment per al tractament de les seves dades així com per a comunicar-los a terceres parts sempre que no manifesti el contrari i que aquesta comunicació respongui i es limiti a la finalitat declarada.